Polityka prywatności

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.instalglik.pl.
2. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest spółka INSTALGLIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siłaczki 3/9/12, 02-495, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000792414, NIP: 5223162699, Kapitał zakładowy: 40 000,00 PLN.
3. Instalglik Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności klientów przewidzianych Ustawą OODO.

§2
PRZEPISY PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:
1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.) ;
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

§3
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1. Zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych;
2. Świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych (np. newsletter);
3. Przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych.

§4
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§5
OKRES I ZAKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
1. przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zawierające: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres firmy, a w odniesieniu do subskrybentów newsletter’a wyłącznie adres e-mail.

§6
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
2. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: INSTALGLIK Sp. z o.o., ul. Siłaczki 3/9/12, 02-495 Warszawa lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@instalglik.pl. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7
PROFILOWANIE

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie są przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania.

§8
PLIKI COOKIES

Strona www.instalglik.pl wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez klienta. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których klient korzysta z systemu, które umożliwiają:
1. utrzymanie sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie systemu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2. dostosowanie i optymalizację sklepu do potrzeb klientów,
3. tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego,
4. personalizację przekazów marketingowych,
5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania systemu sklepowego.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie. W sklepie internetowym mogą też być wykorzystywane również cookies zamieszczane przez partnerów usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów usługodawcy.

§9
ZABEZPIECZENIE DANYCH

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać usługodawcy na adres e-mail: biuro@instalglik.pl.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwosci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

INSTALGLIK Sp. z o.o.

02-495 Warszawa,

ul. Siłaczki nr 3/9, lok. 12

NIP: 5223162699

REGON: 383729810

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Numer konta: 71 1050 1025 1000 0090 8064 5857